Principiile didactice și aplicarea lor în e-learning

Licenţă în matematică obţinută în 1990 la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică. Profesor de matematică din 1990, cu gradul didactic I obţinut în 2001, la Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara. Studii postuniversitare în Management educaţional şcolar (2001), la Facultatea de Sociologie şi Psihologie şi Informatică (1998), la Facultatae de Matematică, ambele din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Participare la numeroase cursuri de formare, specializare, perfecţionare. Pasionată de implementarea TIC în predarea matematicii şi nu numai. Coordonator şi organizator a numeroase proiecte educaţionale şcolare sau extraşcolare. Interes deosebit pentru e-learning şi blended-learning.

Instituţie: COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN HUNEDOARA

Articolul încearcă o adaptare sau particularizare a principiilor didactice în învăţarea prin e-learning. De asemenea, sunt enunţate câteva principii specifice învăţării prin e-learning. Articolul face parte dintr-o amplă lucrare „De la didactica tradiţională la e-learning” care se află în curs de elaborare.

Principiile didactice sunt:

1. Principiul integrării teoriei cu practica
2. Principiul accesibilităţii şi individualizării învăţării
3. Principiul sistematizării şi continuităţii
4. Principiul corelaţiei dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract (principiul intuiţiei)
5. Principiul participării active şi conştiente a elevului la predare, învăţare, evaluare
6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor

Aplicarea acestor principii se poate face în e-learning după cum urmează:

1. PRINCIPIUL INTEGRĂRII TEORIEI CU PRACTICA
Exprimă cerinţa ca ceea ce se însuşeşte în procesul de învăţământ să fie valorificat în activităţile ulterioare, prin rezolvarea unor sarcini concrete pentru realizarea unei optime inserţii sociale şi profesionale.
În e-learning:
Utilizarea unor modele implementate în softuri care să permită vizualizarea unor fenomene.
Realizarea unor modele de simulare (programe care să simuleze situaţia reală) a unor diferite fenomene, procese sau activităţi.
Crearea unor module de aplicaţii practice luate din viaţa cotidiană.

2. PRINCIPIUL ACCESIBILITĂŢII ŞI INDIVIDUALIZĂRII ÎNVĂŢĂRII
Este întâlnit în literatura de specialitate şi sub denumirea de „principiul accesibilităţii”. Acest principiu exprimă, în esenţă, necesitatea ca desfăşurarea procesului de învăţământ să se realizeze în concordanţă cu posibilităţile reale ale elevilor (potenţialul intelectual, fizic, nivelul pregătirii anterioare) şi să stimuleze dezvoltarea lor ontogenetică. Stabilirea unei concordanţe între sarcinile de învăţare şi particularităţile specifice unei vârste, iar aplicarea acestui principiu înseamnă că orice secvenţă de învăţare are la bază trecerea de la inferior la superior, de la apropiat la îndepărtat, de la simplu la complex, de la particular la general.
În e-learning:
Implementarea se realizează cu respectarea particularităţilor de vârstă, dar şi în funcţie de stilul de învăţare şi tipul de inteligenţă (cu referire la inteligenţele multiple) şi care să permită parcurgerea în ritmul propriu.
Se pot crea module specifice pentru activităţi diferenţiate, în concordanţă cu posibilităţile elevilor şi dificultăţile de învăţare.
Unele module se pot crea având în vedere activităţi pe grupe sau în perechi.

3. PRINCIPIUL SISTEMATIZĂRII ŞI CONTINUITĂŢII
Esenţa acestui principiu se exprimă prin cerinţa ca toate conţinuturile transmise prin procesul de învăţământ să fie astfel organizate şi proiectate astfel încât să reprezinte o continuare logică a celor însuşite anterior, în care să se integreze sistemic, asigurând o înaintare progresivă în învăţare.
În e-learning:
Activităţile pot fi riguros planificate, bazate pe o parcurgere logică, firească.
Documentele de planificare pot fi mult mai uşor integrate, revizuirea lor făcându-se mult mai uşor de la an la an.
Conţinuturile se pot elabora ordonat, coerent şi să permită o parcurgere în ritm propriu.

4. PRINCIPIUL CORELAŢIEI DINTRE SENZORIAL ŞI RAŢIONAL, DINTRE CONCRET ŞI ABSTRACT (PRINCIPIUL INTUIŢIEI)
Se aplică pentru a ajuta elevii să treacă de la cunoaşterea concretului imediat la formarea gândirii lor abstracte. Învăţarea ca proces de cunoaştere trebuie să fie realizată senzorial, intuitiv şi să fie bazată pe experienţe anterioare.
În e-learning:
Utilizarea demonstraţiei inductive sau deductive prin intermediul unor modele de simulare a situaţiilor reale.
Există posibilitatea creării unor cursuri care să permită cursanţilor personalizarea acestor cursuri, în funcţie de nevoile proprii.

5. PRINCIPIUL PARTICIPĂRII ACTIVE ŞI CONŞTIENTE A ELEVULUI LA PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE
Eficienţa procesului educaţional este determinată în mare măsură de considerarea elevului ca subiect al propriului proces de formare, proces bazat pe participarea sa conştientă şi activă. Evident este important ca elevul să înţeleagă deplin materialul de învăţat.
În e-learning:
Implicarea în activităţi multiple desfăşurate sincron/asincron cu stimularea dată de îndeplinirea a cât mai multe sarcini din cele implementate.
Cursanţii pot fi implicaţi într-o multitudine de activităţi, care să impună participare activă: ascultare, scriere, experimente simulate, rezolvare de probleme ş.a.

6. PRINCIPIUL ÎNSUŞIRII TEMEINICE A CUNOŞTINŢELOR, PRICEPERILOR, DEPRINDERILOR
Aprofundarea cunoştinţelor asimilate, trăinicia lor în timp, rapiditatea şi fidelitatea cu care acestea sunt reactualizate, precum şi folosirea eficientă, operativă a capacităţilor, priceperilor, deprinderilor în activităţile de învăţare şi în cele practice reprezintă condiţii importante pentru realizarea obiectivelor educaţionale contemporane.
În e-learning:
Cursurile elaborate au o baza intuitivă, concret-senzorială, cu suficiente aplicaţii practice.
De asemenea, cursurile sunt sistematizate şi permit însuşirea conştientă şi prin efort propriu, permiţând completări şi aprofundări continue.
Rezolvarea sarcinilor permit revenirea până la atingerea tuturor cerinţelor.

Principii și enunțuri în e-learning, care complementarizează principiile didactice (clasice)

  • Concordanţa cu curriculumul: conţinutul trebuie să fie adaptat la curriculum cu obiective clare şi conţinutul să fie acoperit
  • Incluziunea: Trebuie să se aibă în vedere situaţiile care implică incluziunea cursanţilor (cei cu dizabilități fizice pot fi sprijiniţi în special prin e-learning) şi să nu facă niciun fel de discriminări.
  • Angajamentul cursantului: Cursanţii trebuie să fie implicaţi şi motivaţi.
  • Abordări inovatoare: cursurile ar trebui să fie adecvate scopului, printr-o abordare nouă şi adaptată cerinţelor curriculumului şi evoluţiei tehnologiei.
  • Învăţare eficientă: Cursanţii trebuie să aibă la dispoziţie posibilitatea de a alege ceea ce li se potriveşte, să poată parcurge cursurile într-un ritm propriu, să aibă posibilitatea să-şi personalizeze cursurile; de asemenea, trebuie să fie încurajată colaborarea.
  • Evaluare formativă: Evaluarea trebuie sa fie formativă, să ofere feed-back cu privire la performanţa cursantului; de asemenea, trebuie încurajată evaluarea colegială, iar cursanţii să aibă posibilitatea să reflecteze la progresul personal şi să-şi completeze lipsurile din portofoliul personal.
  • Evaluarea sumativă: Evaluările sumative trebuie să fie valide, să ofere concluzii clare, atât profesorului, cât şi elevilor sau părinţilor; să aibă mai multe niveluri de realizare şi să nu aibă impact negativ asupra elevului.
  • Coerență, constanța şi transparență Cursurile trebuie să aibă coerenţă, în concordanţă cu obiectivele, conţinutul; activităţile şi evaluarea trebuie să fie accesibile şi în concordanţă.
  • Ușor de utilizat: Cursurile trebuie să fie facile, uşor de utilizat, uneori să poată fi utilizate fără o pregătire prealabilă.
  • Cost-eficacitate: Soluțiile tehnologice trebuie să fie justificate, accesibile, cu costuri justificate şi care pe parcurs să determine economii prin reducerea costurilor administrative,  de instruire şi de asistență. Beneficiile includ de regulă şi ameliorarea şi îmbunătăţirea rezultatelor cursanţilor (elevilor).

Bibliografie:
1. http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_2_Principiile%20didactice.pdf
2. http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1985336
3. http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/wp-content/uploads/2011/09/10-Principles-for-Successful-E-learning.pdfCuvinte cheie:
Accesări: 11.599