,,Traditii si obiceiuri ale popoarelor"

Publicat în 05. 06. 2012 de Simona Brici

Proiectul,,Traditii si obiceiuri ale popoarelor”

Proiectul acesta este practic o materialializare a colaborării cu alţi colegi din şcoală , născându-se din dorinţa de-a aborda  această temă ,,cât mai interdisciplinar”.  Totul a început prin simple discuţii, conversaţii,,  la o cafea” , din dorinţa de a face ceva împreună, o activitate care să ne unească, în care să fie implicată cât mai multă lume, în care să ne impărtăşim ideile . Discuţiile au continuat apoi în cadrul comisiilor metodice, unde am constatat prin studiul programelor şcolare şi a curriculumului pentru clasa a v-a că tema este generoasă şi pot fi implicate mai multe discipline: tehnologie , desen ,  religie,  muzica, geografie, istorie, de limba engleză şi limba franceză. Totul ni s-a părut simplu, datorită faptului că în proiect au fost antrenaţi oameni cu experienţă, care sunt membrii ai comunităţii iteach, iar una dintre colege, profesoara de tehnologie, absolventă a mai multor cursuri iteach , cu multă binevoinţă pentru lipsa noastră de experienţă şi  cu mult drag ne-a ghidat paşii şi ne-a sprijinit în luarea celor mai bune decizii.
Prin urmare am format o echipă de coordonare a proiectului, alcătuită din cadre didactice interesate, care predau disciplinele menţionate anterior. Prin colaborarea,  dintre profesori şi  dintre profesori şi elevi, am încercat să conturăm o schiţă de proiect, pe care să o propunem viitorilor parteneri. Fiecare cadru didactic a studiat programa pentru a stabili “ce este necesar”, şi-a consultat elevii pentru a primi unele sugestii, a stabilit obiectivele proprii disciplinei. Echipa de coordonare a proiectului s-a reunit pentru a corela obiectivele şi activităţile..

Titlul proiectului eTwinning: ,,Traditii si obiceiuri ale popoarelor”
Rezumatul proiectului: În linii mari, proiectul îşi propune cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor, promovarea tradiţiilor românesti şi a identitaţii noastre ca români.
        Proiectul se adresează elevilor răspunzând nevoilor de cunoaştere şi de promovare a valorilor culturale locale şi naţionale.
             Prezentarea unor evenimente importante legate de istoria neamului cu implicarea localităţilor, realizarea de fişe biografice pentru personalităţile provenite din lumea satului sunt preocupările permanente ale cadrelor didactice. De aceea acestea se vor regasi şi în cadrul acestui proiect.
           Globalizarea şi integrarea în Uniunea Europeană nu trebuie să altereze păstrarea tradiţiilor şi a identităţii naţionale.  De aceea, această activitate doreşte să scoată în lumină pe lângă creativitatea elevilor şi valorile culturii tradiţionale şi semnificaţiile de importanţă fundamentală pentru istoria civilizaţiei poporului român.
Elevii se vor documenta asupra tradiţiilor şi obiceiurilor , vor culege folclor, relizând chestionare şi interviuri cu oamenii mai în vârstă din localitate, păstrători ai acestor datini şi obiceiuri, vor prezenta costumul popular, vor căuta tehnici de încondeiere a ouălor pascale, vor căuta simboluri şi semnificaţii legate de miel şi ouă,de motivele geometrice de pe porţile de lemn , le vor traduce în limba engleză şi franceză, vor culege cântece vechi, strigaturi, proverbe şi zicători.
Proiectul se va finaliza prin realizarea în colaborare a unei reviste on-line în care fiecare grupă  va prezenta o activitate din cadrul proiectului


Limba de lucru: limba engleza, limba franceza, limba maternă

Scop: Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor; promovarea tradiţiilor românesti şi a identitaţii noastre ca români, prin utilizarea unor tehnici de lucru moderne şi a metodelor interactive adaptate noului curriculum. Sunt vizate creativitatea, iniţiativa şi responsabilitatea; capacitate de adaptare şi de de a lua decizii; gândirea critică şi sistemică, abilităţile  de comunicare şi de colaborare.
Proiectul va contribui la dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea spiritul de echipă, îmbunătăţirea competenţelor TIC,  dezvoltarea capacităţii de utilizare şi aplicare a abilităţilor de gândire critică, dar şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de colaborare atât în limba maternă cât şi în limba engleză şi franceză.

Obiective: Prin durata de desfăşurare şi disciplinele implicate proiectul permite atingerea mai multor obiective. O parte din obiectivele urmărite sunt obiective cu caracter interdisciplinar iar altele vor fi specifice disciplinelor implicate în proiect.
Dintre obiectivele comune pot fi amintite: cultivarea sentimentului de admiraţie şi respect faţă de valorile create de înaintaşi; cultivarea gustului pentru frumos şi autentic; stabilirea unor relaţii de cooperare în cadrul grupei, a clasei şi cu elevi de la alte şcolile partenere; dezvoltarea abilităţilor lingvistice; comunicarea pe o temă dată într-o altă limbă decât cea maternă; dezvoltarea responsabilităţii.
Dintre obiectivele specifice disciplinei pe care o predau pot fi amintite: pregătirea elevilor pentru provocările vieţii, vizând în special plăcerea de a citi, abilitatea de a   comunica şi cultivarea gustului estetic; promovarea originalităţii, formarea deprinderilor de muncă în echipă şi dezvoltarea unor competenţe  de interrelaţionare;educarea respectului faţă de valorile naţionale prin implicarea efectivă în păstrarea şi promovarea acestor valori; dezvoltarea creativităţii elevilor ; identificarea şi prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri locale ;dezvoltarea unei imagini de sine pozitive prin încurajarea abordărilor originale, îndrăzneţe,creative;   implicarea elevilor în promovarea valorilor naţionale: promovarea interesului pentru folclor  prin redescoperirea obiceiurilor şi tradiţiilor ;stimularea creativităţii şi originalităţii prin realizarea unor creaţii literare sau creaţii artistico-plastice ; descoperirea şi promovarea talentelor artistice;dezvoltarea vocabularului.
Este un proiect amplu care se va desfăşura pe durata unui an de zile, 2012-2013

1.Activităţi: prima şi a doua lună
a)Profesorii: coordonatorul contactează  partenerii, folosindse de instrumentele  site-ul eTwining: Desktop, Forum: Proiecte eTwinning, e-mail), înscrie proiectul pe site-ul eTwinning; profesorii stabilesc tipurile de activităţi şi instrumentele (împreună cu elevii şi partenerii), formează grupele de lucru;
b)Elevii: stabilesc împreună cu profesorii tipurile de activităţi şi instrumentele, îşi împart sarcinile în cadrul grupei de lucru;

2.Activităţi – luna a III-a
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace folosindu-se de camera profesorilor învită pe spaţiul eTwinning al proiectului: elevi dar şi membri şi administrator, profesori (vizitatori, membri şi administratori), părinţi (vizitatori);
b)Elevii: fac scurte prezentări pentru: grupe şi membrii grupelor, şcoli, localităţi prezentari Power Point folosind ca instrumente instrumente: SleideShare –; Picasa sau SLIDE.COM – albume cu fotografii, Google docs – descrieri  word, hărţi etc.), postează prezentările pe site-ul proiectului, fac schimb de e-mail-uri; realizează teste şi jocuri pe baza informaţiilor despre localiatatea lor,datinile şi obiceiurile specifice , folosindu-se de instrumental  CLASTOOLS.NET

3.Activităţi de alegere a unui logo  – luna a IV-a
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace folosind camera profesorilor, şi blogul ;
b)Elevii: realizează desene pentru logo-ul proiectului, postează logo-ul pe site-ul proiectului, fac schimb de impresii folosindu-se de instrumente precum– Wiki, Pupils Corner), aleg logo-ul reprezentativ (instrument Google formular); accesează testele şi jocurile propuse de partenerii lor (instrument CLASTOOLS.NET), fac aprecieri asupra acestora

4.Activităţi de documentare  – luna   a V-a
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace (camera profesorilor, blog);
b)Elevii: culegerea de informaţii: studierea unor culegeri de  folclor şi a unor documente, vizite la muzeele din localitate (majoritatea oamenilor au păstrat obiecte tradiţionale,printre care şi tradiţionala,, rudă “, pe care le păstrează intr-o cameră special amenajată,  fotografierea unor obiective turistice (biserici monument, salina, etc.; postează pe wiki-ul proiectului: prezentări ale caselor vizitate, desene inspirate din materialele studiate, folosindu-se de instrumentul Google docs), şi vor posta şi elemente reprezentative din activitatea lor;

5.Activităţi de realizare a unei reviste luna a VI-a şi a VII-a
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace ,folosindu-se de camera profesorilorşi de blog. Apoi unul dintre profesorii administrator care va fi de altfel şi editorul şef accesează site-ul MagazineFactory, completează un formular şi îl trimite; după ce primeşte link-ul către noul ziar şi un username, va stabili structura şi aspectul ziarului şi va crea username pentru ceilalţi editori;  ceilalţi profesori care vor fi editori,  vor crea username pentru jurnalişti ,care sunt proprii lor elevi , editează articolele, le publică sau le trimit înapoi însoţite de feed-back folosind ca instrument de lucru MAGAZINEFACTORY

6.Activităţi de încheiere a proiectului luna a VIII-a
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace, are loc diseminarea activităţilor în cadrul consiliului profesoral; trimiterea diplomelor pentru colaboratori; aplicarea pentru certificatul de calitate
b)Elevii: realizarea unui concurs sub forma unui joc CLASTOOLS.NET între echipe (fiecare echipă propune un număr de 5-10 itemi), realizarea unui Glogster pentru popularizarea activităţilor, realizarea unor expozitii cu materialele realizate în cadrul proiectului; schimb de mesaje cu colegii parteneri, propun noi proiecte, fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

Instrumente utilizate: spaţiul eTwinning al proiectului (wiki, blogul, e-mail, camera profesorilor, colţul elevilor, forum, galleria de imagini); activităţi practice; SleideShare – prezentari Power Point; Picasa sau SLIDE.COM – albume cu fotografii; Google docs – descrieri  word, desene, formulare; CLASTOOLS.NET – jocuri şi teste; MAGAZINEFACTORY – realizarea în colaborare a revistei, Glogster – prezentarea activităţilor din proiect.
Resurse umane:
• Cadre didactice: administrator (câte un cadru didactic din fiecare şcoală parteneră), membri (alte cadre didactice implicate în proiect),vizitatori ,cadre didactice din şcoală dar neimplicate în proiect
• Elevi de la şcoli din diferite ţări ale Europei: administratori pentru fiecare grupă, membri (clasei a V-a din România, 10 – 12 ani)
• Părinţi cu statut de vizitatori
Resurse materiale: calculator, conexiune la internet, imprimantă, aparat foto digital, cameră video, fond documentar CDI - bibliotecă;
Resurse de timp: anul şcolar 2012 – 2013
Activităţile proiectului din acest spaţiu virtual eTwinning vor fi publice pe
http://iteach.ro/pg/blog/simona.brici/read/36104/traditii-si-obiceiuri-ale-popoarelor

 

Ne place să împărtăşim cunoaşterea autentică cu alţii. Dacă şi dvs. vă place, trimiteţi mai departe acest material: